Sėkmingai išlaikius teorijos egzaminą VĮ „Regitra“, leidžiama registruotis į praktinio vairavimo egzaminą. Geriausiai tai daryti internetu. Nepamirškite laiku atvykti į egzaminą, nes priešingu atveju kitą kartą laikyti bus leidžiama tik po vieno mėnesio. Atvykti į vairavimo egzaminą patarčiau anksčiau, bent jau 30 min. iki jo. Atvykus anksčiau, turėsite kelias laisvas minutes apžiūrėti vairavimo aikštelę. Saugumo sumetimais į pačią vairavimo aikštelę įeiti draudžiama, tačiau šone padaryta apžvalgos aikštelė iš kurios puikiausiai matosi aikštelės išdėstymas. Su Vilniaus filialo VĮ „Regitra“ aikštelės schema galite susipažinti mūsų puslapyje . Atvykstant, nepamirškite pasiimti visus būtinus dokumentus, kitaip nebus leista laikyti egzamino. Atvykus į VĮ „Regitra“ egzaminų centrą laikyti vairavimo egzaminą reikia pateikti:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. mokymo kurso baigimą patvirtinantį dokumentą;
3. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad sveikatos būklė yra tinkama vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemones;
4. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad baigtas mokymas pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą;
5. galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvo išduotas.

Užpildžius registracijos anketą ir sumokėjus už egzaminą 31 € / 107 Lt (turėkite su savimi papildomus 14,19 € / 49 Lt, tiek reikės sumokėti už vairuotojo pažymėjimo gamybą, jeigu egzaminas bus sėkmingai išlaikytas). Egzamino pradžios reikėtų laukti laukimo salėje. Egzaminuotojas pakvies Jus, sutikrins dokumentus ir nusives prie automobilio, kuriuo teks laikyti egzaminą. Pačiam rinktis automobilio neleidžiama. Egzaminuotojas pats nuveš Jus į vairavimo aikštelę ir aprodys pratimų išdėstymą aikštelėje.

Prieš praktinio vairavimo egzaminą, mokinys turi teisę susipažinti su automobilio valdymu. Leidžiama pabandyti pajudėti, sustoti, perjunginėti pavaras, susipažinti kur ir kaip jungiami žibintai, įspėjamieji signalai, atbulinė pavara ir pan. Po automobilio išbandymo mokinys vis dar gali atsisakyti egzamino ir nelaikyti jo, kol nebuvo pradėtas daryti pirmas pratimas. Tokiu atveju pakartotinai mokėti už perlaikymą nereikia. Vairavimo egzaminas susideda iš dviejų etapu: vairavimas aikštelėje ir realiomis sąlygomis, t.y. mieste. Tik sėkmingai atlikus visus būtinus pratimus aikštelėje, išvažiuojama į miestą. Tačiau neišlaikius antro etapo, perlaikymo metų teks viską atlikinėti iš naujo, t.y. vairavimą ir aikštelėje ir mieste.

Prieš praktinio vairavimo egzaminą atsitiktinumo principu pateikiami trys klausimai (viso yra 20 klausimų) susiję su automobilio sandara. Neatsakęs į klausimus, mokinys gauna tris nekritines klaidas (NK). Su klausimais ir atsakymais galite susipažinti mūsų puslapyje .

Laikant praktinio vairavimo egzaminą B ar B1 kategorijos VĮ „Regitra“, kiekvienas mokinys aikštelėje privalo atlikti būtinus penkis pratimus:

1. įsibėgėjimas ir sustojimas prie STOP linijos;
Pratimo aprašymas: įsibėgėti 30-40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje. Darant įsibėgėjimą reikėtų važiuoti ne tik su pirma pavara, bet ir perjungti į antrą. Tačiau laikant vairavimo egzaminą Vilniuje, atkarpa įsibėgėjimui pateikta trumpesnė, todėl perjungimą daryti nebūtina, paprasčiausiai Jūs tai nespėsite. Atsižvelgiant į tai, įsibėgėti galima iki mažesnio greičio. Sustojus, atstumas iki STOP linijos turi būti ne didesnis kaip 1,0 m.
įsibėgėjimas Regitroje

Dažniausiai daromos klaidos:
NK – atstumas iki STOP linijos didesnis kaip 1,0 m;
NK – mokinys neteisingai stabdo automobilį. Stabdymo metu jis neišnaudoja stabdymo varikliu, per anksti nuspausdamas sankabos paminą (pedalą) ir anksti atjungdamas variklį;
KK (kritinė klaida) – mokinys sustabdo automobilį už STOP linijos.

2. užvažiavimas ant estakados;
Pratimo aprašymas: sustoti ir vėl pradėti važiuoti įkalnėje taip, kad automobilis neriedėtų atgal. Atliekant šitą pratimą, mokiniui leidžiama įvažiuoti į įkalnę vienu iš patogiausiu ir geriausiai įvaldytu būdu. Paprastai vairavimo mokykloje yra mokomi du variantai: pajudėjimas su rankiniu stabdžiu arba dirbant vien tik pedalais (be rankinio stabdžio).

Estakada Regitroje

Dažniausiai daromos klaidos:
NK – neišlaiko vietoje automobilio, sustabdęs įkalnėje, t. y. leidžia jam pariedėti atgal, bet greitai pasitaiso;
NK – netinkamai atleidžia sankabos pedalą ir užgesina variklį. Per visą egzaminą, įskaitant važiavimą mieste, leidžiama užgesti ne daugiau kaip 6 (šešis) kartus.
KK – neišlaiko automobilio vietoje, sustabdęs ją įkalnėje, t. y. leidžia jam pariedėti atgal, ir greitai nepasitaiso (sudaro potencialiai pavojingą situaciją);
KK – pradeda važiuoti, palikęs įjungtą stovėjimo stabdį ir greitai nepasitaiso, t. y. transporto priemonės ratai stabdomi arba neįmanoma pajudėti iš vietos. Ši KK vertinama tik po dviejų egzaminuotojo įspėjimų: „Prašau patikrinti valdymo įtaisus ir įrangą“. Turi būti skirta pakankamai laiko mokiniui pasitaisyti po kiekvieno įspėjimo.

3. apsisukimas kieme;
Pratimo aprašymas: naudodamas atbulinę eigą ir ne daugiau kaip du kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą apsisukti.

Apsisukimas Regitroje

Dažniausiai daromos klaidos:
NK – nepasižiūri atgal prieš pradėdamas važiuoti atbuline eiga;
NK – atlikdamas manevrą tris kartus jungė atbulinės eigos pavarą, t.y. atlikinėjo pasitaisymą;
NK – suka vairą netinkamu būdu – per daug suka vairą, kai transporto priemonė nejuda;
KK – nesugebėjo atlikti manevro tris kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą;
BKK (bendroji kritinė klaida) – eismo įvykis – tai situacija, kai mokinio vairuojamas automobilis susiduria (užvažiuoja) su kitu objektu (pvz., gairele). Ši BKK taip pat vertinama užvažiavus vienu arba daugiau ratų ant šaligatvio krašto.

4. pastatymas automobilio į laikiną stovėjimo vietą įstrižai, statmenai ir lygiagrečiai šaligatviui:
Per vairavimo egzaminą atliekamas tik vienas pastatymo variantas, kurį parenka kompiuteris. Atliekant pratimą leidžiama užvažiuoti ant ištisinės linijos, svarbu, kad po pratimo atlikimo automobilis stovėtų tarp linijų, žyminčių stovėjimo vietą. Po pratimo atlikimo užtraukiamas rankinis stabdis, kaip patvirtinimas, kad pratimas baigtas ir mokinys nesiruošia daugiau taisytis.

4.1. pastatymas įstrižai (600 laipsniu kampu);
Pratimo aprašymas: važiuodamas atbuline eiga ir ne daugiau kaip du kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą, pastatyti automobilį į laikino stovėjimo vietą dešinėje kelio pusėje įstrižai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui.

Parkavimas įstrižai

Dažniausiai daromos klaidos:
NK – mokinys pasirinko netinkamą padėtį, pradėdamas automobilio pastatymą, į laikiną stovėjimo vietą atbuline eiga, įstrižai važiuojamosios dalies kraštui manevrą t. y. arčiau kaip 50 cm arba toliau kaip 1,0 m atstumu iš šono nuo stovinčios automobilio imitacijos (gairelių);
NK – nepasižiūri atgal prieš pradėdamas važiuoti atbuline eiga;
NK – suka vairą netinkamu būdu – per daug suka vairą, kai transporto priemonė nejuda;
NK – pabaigus automobilio pastatymą į laikiną stovėjimo vietą atbuline eiga įstrižai važiuojamosios dalies kraštui manevrą automobilis stovi:

  1. nelygiagrečiai greta stovinčios automobilio imitacijos (gairelėms) ar stovėjimo vietą žyminčioms linijoms;
  2. arčiau kaip 50 cm arba toliau kaip 1,0 m atstumu nuo greta stovinčios automobilio imitacijos;
  3. toliau kaip 40 cm atstumu nuo stovėjimo vietos pabaigą žyminčios linijos.

NK – atlikdamas manevrą tris kartus jungė atbulinės eigos pavarą;
KK – pabaigus automobilio pastatymo atbuline eiga į laikino stovėjimo vietą įstrižai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, mokinio vairuojamas automobilis stovi toliau kaip 1,5 m atstumu nuo greta stovinčios automobilio imitacijos (gairelių);
KK – nesugebėjo atlikti manevro tris kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą;
BKK – eismo įvykis – tai situacija, kai mokinio vairuojamas automobilis susiduria (užvažiuoja) su kitu objektu (pvz., gairele). Ši BKK taip pat vertinama užvažiavus vienu arba daugiau ratų ant šaligatvio krašto.

4.2. pastatymas lygiagrečiai šaligatviui;
Pratimo aprašymas: važiuodamas atbuline eiga ir ne daugiau kaip du kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą, pastatyti automobilį į laikino stovėjimo vietą dešinėje kelio pusėje lygiagrečiai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui.

Parkavimas prie bordiuro

Dažniausiai daromos klaidos:
NK – pasirinko netinkamą padėtį, pradėdamas automobilio pastatymo į laikiną stovėjimo vietą atbuline eiga lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, t. y. arčiau kaip 50 cm arba toliau kaip 1,0 m atstumu iš šono nuo stovinčios automobilio imitacijos (gairelių);
NK – nepasižiūri atgal prieš pradėdamas važiuoti atbuline eiga;
NK – suka vairą netinkamu būdu – per daug suka vairą, kai transporto priemonė nejuda;
NK – atlikdamas automobilio pastatymo atbuline eiga lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą nuvažiavo daugiau kaip 3,0 m nuo priekyje stovinčios automobilio imitacijos (tarpas tarp mokinio vairuojamo automobilio priekio ir priekyje stovinčio automobilio imitacijos galo ar gairelių);
NK – pabaigus automobilio pastatymo į laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą:

  1. automobilis stovi nelygiagrečiai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui;
  2. bent vienas automobilio ratas yra toliau kaip 40 cm atstumu nuo važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto;
  3. automobilis yra arčiau kaip 1,0 m arba toliau kaip 2,0 m atstumu nuo priekyje stovinčios automobilio imitacijos (gairelių).

KK – pabaigus automobilio pastatymo atbuline eiga į laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, bent vienas dešinysis automobilio ratas yra toliau kaip 80 cm nuo važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto;
KK – atlikdamas automobilio pastatymo atbuline eiga į laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, nuvažiavo daugiau kaip 5,0 m nuo priekyje stovinčios automobilio imitacijos (tarpas tarp mokinio vairuojamo automobilio priekio ir priekyje stovinčio automobilio imitacijos galo ar gairelių);
KK – nesugebėjo atlikti manevro tris kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą;
BKK – eismo įvykis – tai situacija, kai mokinio vairuojamas automobilis susiduria (užvažiuoja) su kitu objektu (pvz., gairele). Ši BKK taip pat vertinama užvažiavus vienu arba daugiau ratų ant šaligatvio krašto.

4.3. pastatymas statmenai (900 laipsniu kampu);
Pratimo aprašymas: važiuodamas atbuline eiga ir ne daugiau kaip du kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą, pastatyti automobilį į laikino stovėjimo vietą dešinėje kelio pusėje statmenai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui.

Parkavimas 90 laipsnių

Dažniausiai daromos klaidos:
NK – pasirinko netinkamą padėtį, pradėdamas automobilio pastatymo į laikiną stovėjimo vietą atbuline eiga statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, t. y. arčiau kaip 50 cm arba toliau kaip 1,0 m atstumu iš šono nuo stovinčios automobilio imitacijos (gairelių);
NK – nepasižiūri atgal prieš pradėdamas važiuoti atbuline eiga;
NK – suka vairą netinkamu būdu – per daug suka vairą, kai transporto priemonė nejuda;
NK – pabaigus automobilio pastatymo į laikino stovėjimo vietą atbuline eiga statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą automobilis stovi:

  1. nelygiagrečiai greta stovinčios automobilio imitacijos (gairelėms) ar stovėjimo vietą žyminčioms linijoms;
  2. arčiau kaip 50 cm arba toliau kaip 1,0 m atstumu nuo greta stovinčios automobilio imitacijos;
  3. toliau kaip 40 cm atstumu nuo stovėjimo vietos pabaigą žyminčios linijos;

NK – atlikdamas manevrą tris kartus jungė atbulinės eigos pavarą;
KK – pabaigus automobilio pastatymo atbuline eiga į laikino stovėjimo vietą statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, mokinio vairuojamas automobilis stovi toliau kaip 1,5 m atstumu nuo greta stovinčios automobilio imitacijos (gairelių);
KK – nesugebėjo atlikti manevro tris kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą;
BKK – eismo įvykis – tai situacija, kai mokinio vairuojamas automobilis susiduria (užvažiuoja) su kitu objektu (pvz., gairele). Ši BKK taip pat vertinama užvažiavus vienu arba daugiau ratų ant šaligatvio krašto.

5. įvažiavimas į T-formą;
Pratimo aprašymas: važiuoti atbulomis su posūkiu į dešinę neišvažiuodamas iš eismo juostos ribų ir sustoti lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui. Atliekant šitą pratimą griežtai draudžiama užvažiuoti ant ištisinės linijos, priešingu atveju egzaminas nutraukiamas ir laikomas neišlaikytu. Išvažiuojant iš pratimo taip pat draudžiama užvažiuoti ant ištisinės linijos.

T-forma Regitroje

Dažniausiai daromos klaidos:
NK – nepasižiūri atgal prieš pradėdamas važiuoti atbuline eiga;
NK – suka vairą netinkamu būdu – per daug suka vairą, kai transporto priemonė nejuda;
NK – važiuodamas atbuline eiga su posūkiu į dešinę sustojo daugiau kaip 1,0 m atstumu nuo dešiniojo važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto;
KK – nesugebėjo atlikti manevro tris kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą;
BKK – eismo įvykis – tai situacija, kai mokinio vairuojamas automobilis susiduria (užvažiuoja) su kitu objektu (pvz., gairele). Ši BKK taip pat vertinama užvažiavus vienu arba daugiau ratų ant šaligatvio krašto.

  • Greitera